Gebruikersvoorwaarden

UiTinBlankenberge is eigendom van de Stad Blankenberge
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
Belgium
T: 050 42 99 42
E: stadhuis@blankenberge.be, W: www.blankenberge.be
ondernemingsnummer RPR Brussel BE02 0668 4927.

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Stad Blankenberge op haar site www.UiTinBlankenberge.be.
De gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2. Intellectuele rechten

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de structuur, de gegevensbestanden en de afzonderlijke gegevens (teksten, afbeeldingen, grafische elementen, muziekfragmenten,…) van UiTinBlankenberge.be worden beschermd en hetzij eigendom zijn van Stad Blankenberge hetzij aan Stad Blankenberge in niet-exclusieve licentie zijn gegeven. Niets daarvan mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Stad Blankenberge, behoudens de uitzonderingen voorzien bij wet.
De website valt onder de bescherming van de databankwetgeving. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen of voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Stad Blankenberge.
Elke inbreuk kan leiden tot een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Artikel 3. Vermelding van het UiTinBlankenberge-beeldmerk

In geval van vooraf door Stad Blankenberge schriftelijk toegestane publicatie (online of offline) van gegevensbestanden en gegevens van UiTinBlankenberge.be, moet - naast de eventuele naamsvermelding van de auteur, uitvoerende kunstenaar of rechthebbende - steeds het beeldmerk van UiTinBlankenberge.be gepubliceerd worden.
Bij online publicaties zal het beeldmerk van UiTinBlankenberge.be als aanklikbare button worden opgenomen. Bij doorklikken verwijst deze button naar de homepage van UiTinBlankenberge.be.
De specificaties van het UiTinBlankenberge-beeldmerk worden door Stad Blankenberge bezorgd bij toekenning van het eventuele recht op datagebruik.

Artikel 4. Exoneratieclausule

Incorrecte of foutieve gegevens:
Stad Blankenberge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op UiTinBlankenberge.be. In geen geval geven incorrecte of foutieve gegevens recht op enige financiële compensatie.
Stad Blankenberge is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
Werking van de website:
Stad Blankenberge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van UiTinBlankenberge.be.

Artikel 5. Linking policy

Wat betreft mogelijke links naar websites of webpagina's van derden waarover Stad Blankenberge geen zeggenschap heeft wat betreft inhoud of andere kenmerken is Stad Blankenberge n in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Artikel 6. Klachten

Klachten betreffende de inhoud van gegevens op UiTinBlankenberge.be dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan: Stad Blankenberge, J.F.Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge. De klacht zal binnen de 7 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven worden behandeld, waarna het antwoord schriftelijk zal worden verstuurd.

Artikel 7. Beschikbaarheid

Stad Blankenberge heeft met haar diverse technische leveranciers service level agreements afgesloten en zal bijgevolg alles in het werk stellen om de beschikbaarheid van UiTinBlankenberge.be zo optimaal mogelijk te garanderen. Indien er zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, kan Stad Blankenbergen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade.

Artikel 8. Privacyverklaring

Stad Blankenberge respecteert uw privacy. De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand van Stad Blankenberge. De gegevens in dit bestand worden enkel gebruikt voor culturele doeleinden, ondermeer om u op de hoogte te kunnen houden van acties, diensten, culturele info van Stad Blankenberge. Stad Blankenberge kan samenwerken met zorgvuldig geselecteerde organisaties of bedrijven om geregistreerde UiTinBlankenberge.be-gebruikers informatie van (cultuur)promotionele aard toe te sturen of om (cultuur-gerelateerd) marktonderzoek uit te voeren. Deze organisaties ontvangen uitsluitend de gegevens die ze nodig hebben om hun taak correct uit te voeren. U hebt steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met Stad Blankenberge, J.F.Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge of via stadhuis@blankenberge.be.

Wanneer u zich registreert op UiTinBlankenberge.be, vragen we u om een paar persoonsgegevens in te vullen.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die door Stad Blankenberge worden verzameld. Het correctierecht verleent u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent u het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Gebruik van cookies.
Om de gebruiker een optimale service aan te bieden, kan UiTinBlankenberge.be gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Indien UiTinBlankenberge.be cookies gebruikt, dan zal geen enkel ervan informatie bevatten waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u verwittigd wordt telkens cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan verhinderd wordt.
Wijzigingen door Stad Blankenberge aan de Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via deze website.

Artikel 9. Invoeren en publiceren van data

Bezoekers die evenementen aan UiTinBlankenberge willen toevoegen, kunnen daarvoor terecht op www.UiTdatabank.be. Voor deze website geldt een eigen gebruikersovereenkomst.

Artikel 10. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. De rechtbanken van Brugge zijn bevoegd.

Artikel 11. Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst

Stad Blankenberge behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op UiTinBlankenberge.be en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

UIT-agenda op uitinvlaanderen.be
Zelf een activiteit toevoegen?<br />
Dat kan via UiTdatabank.be